با استفاده از لینک زیر میتوانید پرداخت خود را انجام دهید .(مبلغ به تومان است)